logo

Świadczenie Postojowe

Świadczenie Postojowe


Świadczenie postojowe to jedne z rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Polega na jednorazowym przyznaniu świadczenia pieniężnego w razie zmniejszonych przychodów przedsiębiorcy (i nie tylko) wywołanych obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Komu przysługuje?

Świadczenie skierowane jest do osób samozatrudnionych oraz osób osiągających dochód w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowę agencyjną lub zlecenia). Dodatkowymi warunkami jest posiadanie obywatelstwa polskiego, prawa do pobytu lub stałego pobytu na terenie Polski albo bycie cudzoziemcem przebywającym legalnie na terenie Polski. Jednym z wymogów jest również zamieszkiwanie na terenie kraju.

Jak już wcześniej wspomniano, świadczenie ma na celu pomoc wskazanym podmiotom w razie przestoju w działalności, a co za tym idzie, kłopotów finansowych.

W przypadku przedsiębiorców świadczenie przysługuje, jeżeli rozpoczęli prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r., nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej, a przychód uzyskany w jednym miesiącu był o co najmniej 15% niższy od przychodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym. Przykładowo, jeżeli w miesiącu marcu 2020 r. przedsiębiorca osiągnął przychód 20% niższy niż w lutym 2020 r., będzie mu przysługiwało świadczenie postojowe. Dodatkowym obostrzeniem jest kryterium wysokości dochodu w „gorszym” miesiącu, który nie może przekroczyć 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15.595,74 zł).

Przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność, podobnie jak osoba osiągająca dochód w ramach umowy cywilnoprawnej również mają możliwość uzyskania świadczenia, z tym, że pod uwagę bierze się to, czy działalność lub umowa cywilnoprawna funkcjonowały przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz czy kryterium wysokości osiągniętego przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, który to nie może przekroczyć 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wysokość świadczenia postojowego

Maksymalna wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc kwotę 2080 zł brutto.

W przypadku osób osiągających dochód z tytułu umów cywilnoprawnych, jeżeli suma przychodów z tych umów wyniesie mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc kwotę 1299,99 zł lub mniejszą, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z wykonywania tych umów cywilnoprawnych (przy czym należy pamiętać o maksymalnej wysokości świadczenia w kwocie 2080 zł).

Osobie, która prowadzi działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje świadczenie postojowe w niższym wymiarze, a mianowicie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w kwocie 1300 zł brutto.

W każdym przypadku świadczenie wolne jest od potrąceń i egzekucji, co oznacza, iż w przypadku zajęcia komorniczego kwota ta jest wyłączona spod egzekucji.

Jak uzyskać?

Świadczenie postojowe przyznawane jest na wniosek składany na formularzu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek zawiera dane przedsiębiorcy i oświadczenia dotyczące różnic w odniesionym przychodzie za wskazane miesiące. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Termin do złożenia wniosku jest dość długi, ponieważ mija 3 miesiące od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. (Oznacza to, iż jeżeli stan epidemii zostanie zniesiony np. w kwietniu, to termin do złożenia wniosku o świadczenie postojowe minie 31 lipca 2020 r.).

Pomimo tego, iż omawiane świadczenie jest jednorazowe, przepis art. 15zt omawianej ustawy zawiera delegację ustawową dla Rady Ministrów, która może zdecydować o ponownym przyznaniu świadczenia osobom, które już raz je otrzymały, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna w kraju.

Adwokat Marcin Smyczek

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek