logo

Nowa Ustawa O Imprezach Turystycznych I Powiązanych Usługach

Nowa Ustawa O Imprezach Turystycznych I Powiązanych Usługach


W związku z trwającym okresem urlopowym oraz wchodzącą w życie 1 lipca 2018 r. ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, warto zaznajomić się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymarzonych i oczekiwanych z dawna wakacji. Organizacją imprez turystycznych może zajmować się szereg podmiotów, jednakże dla ułatwienia przyjąłem jeden punkt odniesienia, którym będzie „biuro podróży”.

Idziemy do biura podróży i…

Oczywiście w pierwszej kolejności wybieramy miejsce, do którego chcielibyśmy się udać! W końcu jest sezon urlopowy i jeśli kiedykolwiek można podążać za marzeniami to właśnie wtedy. Biuro podróży ma następnie obowiązek poinformować nas, czasami za pomocą tzw. standardowego formularza informacyjnego o fakcie objęcia ochroną na wypadek niewypłacalności biura podróży, wyłącznej odpowiedzialności za należyte, zgodne z umową wykonanie swojej usługi przez każdego usługodawcę z osobna oraz o fakcie niestosowania do powiązanych usług turystycznych przepisów ustawy, które dotyczą wyłącznie imprez turystycznych.

Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, biuro podróży jest zobowiązane poinformować nas również o głównych właściwościach imprezy turystycznej (takich jak miejsce, do którego się udajemy, liczba noclegów, rodzaj środka transportu, rodzaj wyżywienia itp.), kwocie, jaką musimy uiścić by móc wyjechać na wymarzone wakacje (w tym kwotę jaką musimy wpłacić tytułem zaliczki/zadatku), minimalnej liczbie osób, które muszą wyrazić chęć udziału w imprezie aby ta się odbyła, terminie powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej, prawie do rozwiązania umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (za uzgodnioną uprzednio opłatą), informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych obowiązujących w miejscu docelowym, nazwę handlową i dane biura podróży oraz informacje ubezpieczeniowe.

Udokumentowanie przez biuro podróży faktu przekazania nam powyższych informacji leży w jego interesie, gdyż w przypadku braku spełnienia tego obowiązku, to biuro podróży ponosi jego konsekwencje, w tym finansowe. Biuro podróży ma również obowiązek dostarczenia klientowi umowy napisanej w sposób prosty i czytelny. Teoretycznie jest to spore ułatwienia dla klienta, jednak w praktyce pozostawia sporo pytań. Kiedy umowa jest prosta i czytelna? Jak przekazać wszystkie informacje związane z imprezą turystyczną tak, by umowa nie była zbyt zagmatwana? Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytania, a wszystko zależy od danego przypadku.

Jasiu, za karę zamiast ciebie pojedzie babcia!

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możemy osobiście udać się w podróż, przysługuje nam prawo przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z podpisanej umowy na inną osobę. Warto przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach będzie się to wiązało ze spełnieniem określonych warunków. O ile na słoneczne plaże Chorwacji może wybrać się w zasadzie każdy, to wspięcie się na Mount Everest nie jest przeznaczone dla ludzi o słabej kondycji.

Poinformowania biura podróży o takiej zmianie należy dokonać w tzw. „rozsądnym terminie”. Dla ułatwienia ustawodawca doprecyzował powyższy zapis, wskazując że za rozsądny termin uważa się każdy, który nie przekracza 7 dni przed datą imprezy turystycznej.

Jeżeli z taką zmianą osoby wybierającej się na imprezę turystyczną wiązać się będą jakieś koszty, biuro podróży musi je wykazać i przedstawić. Koszty te muszą być zasadne i nie przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora (np. koszt wyrobienia wizy dla innej osoby, niż ta która pierwotnie miała się udać w podróż).

O nie, bez Jasia nie jedziemy!

Podróżnym, którzy z jakiegokolwiek powodu zdecydują, iż nie chcą korzystać z usług turystycznych przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Takie odstąpienie może wiązać się z „odpowiednią i uzasadnioną” opłatą. Dla ułatwienia ustawodawca dokonał doprecyzowania tego, co stanowi opłatę odpowiednią i uzasadnioną. W myśl przepisów art. 47 omawianej ustawy, jeżeli w umowie nie znalazł się zapis o opłacie za odstąpienie od umowy, taką opłatą jest koszt imprezy turystycznej pomniejszony o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Przykładowo, jeżeli koszt imprezy turystycznej wynosił 3000 zł, a biuro podróży zaoszczędziło na kosztach transportu 200 zł (na skutek zmiany cen linii lotniczych) i zdołało sprzedać miejsce na imprezie turystycznej za kwotę 1500 zł, opłata za odstąpienie od umowy będzie wynosiła 1300 zł.

Możliwość odstąpienia od umowy bez konieczności wnoszenia opłaty pojawia się w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Przykładowo, nie musimy wnosić opłaty, jeżeli odstępujemy od umowy z tego powodu, iż w kraju do którego chcieliśmy się wybrać wybuchła wojna domowa.

Samo biuro podróży może odstąpić od umowy, z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu kosztów podróżnemu, jeżeli do udziału w imprezie turystycznej nie zgłosiła się wymagana liczba osób lub gdy nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Podsumowując, należy wskazać, iż w świetle nowych przepisów dotyczących organizacji imprez turystycznych biuro podróży jest zobowiązane do szeroko rozwiniętego obowiązku informacyjnego, co należy traktować jako duży postęp w kierunku przejrzystości obrotu gospodarczego w kwestii organizacji imprez turystycznych. Uzbrojeni we wszelkie potrzebne informacje możemy śmiało wybierać kierunek podróży i cieszyć się zasłużonym urlopem.

Adwokat Marcin Smyczek

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek